INTOURMARKET
February 27 - March 1, 2025
Nizhny Novgorod, exhib.compl. «Nizhny Novgorod Fair»

Venue

Dates:

February 27, 2025, from 10.00 till 18.00
February 28, 2025, from 10.00 till 18.00
March 1, 2025, from 10.00 till 16.00

Venue:

Nizhny Novgorod, exhibition complex «Nizhny Novgorod Fair»
Nizhny Novgorod, st. Sovnarkomovskaya, 13, exhibition complex «Nizhny Novgorod Fair»
How to get

Address

Ulitsa Sovnarkomovskaya, 13, Nizhnij Novgorod, Nizhegorodskaya oblast, 603002