INTOURMARKET
February 27 - March 1, 2025
Nizhny Novgorod, exhib.compl. «Nizhny Novgorod Fair»

Investment Agency of the Tyumen Region Foundation

Investment Agency of the Tyumen Region Foundation
Russian Federation
Address: Tyumen, 53 Khokhryakova Street
Phone: 8 800 550-08-30
Web site: https://investintyumen.ru